úterý 18. listopadu 2014

Author Interview - CORA CARMACK


Cora Carmack, začínající spisovatelská hvězda, uvádí ke svému věku a zaměření, že je jí „něco přes dvacet“ a ráda píše o lidech své generace. Vyrůstala v malém městečku v Texasu a nyní žije v New Yorku. Řídí se mottem „Je třeba se postavit čelem ke všemu, co život přináší do cesty a naučit se s tím žít – tedy pokud to zrovna nejsou nůžky“.
Cora Carmacková se věnovala a věnuje mnoha profesím, které dělí na nudné (práce v maloobchodě), zábavné (práce v divadle), stresující (výuka) a vysněné (psaní). Hrdiny svých knih ráda uvádí do velmi trapných situací, skrze něž si však překvapivě najdou toho pravého partnera pro život. I trapní lidé totiž potřebují lásku. [Jota]


Which five things describe you the most?
Awkward, Driven, Creative, Obsessive, Loud.

Kterých pět věcí tě nejvíce vystihuje?
Podivná (nešikovná), Řízená, Tvořivá, Posedlá, Hlučná.

***

As a child, what did you want to do when you grew up?
A better question is what DIDN’T I want to be? In kindergarten, I remember saying I wanted to be a writer, an actor, a teacher, a ballerina,  an archaeologist, and the President of the United States. I had big dreams (and still do!)

Když jsi byla malá, čím jsi chtěla být, až vyrosteš?
Lepší otázka je, co jsem NECHTĚLA být? Pamatuji si, že ve školce jsem říkala, že jsem chtěla být spisovatelkou, herečkou, učitelkou, balerínou, archeoložkou a prezidentkou Spojených států amerických. Měla jsem velké sny (a stále mám!).

***

When did you first realize you wanted to be a writer?
Well, I think the first time I mentioned wanting to be a writer was when I was about five - but like I said, I also wanted to a billion other things too! I’ve always been interested in storytelling, and for awhile I explored telling stories through acting. But it wasn’t until my junior year of college that I considered being an author as a feasible career choice. I was studying abroad and dealing with some personal issues, and the only way I knew how to handle the grief I was experiencing was through writing. That was when I thought, “Hey, this is what I need do be doing with my life."

                Kdy sis poprvé uvědomila, že by ses chtěla stát spisovatelkou?
No, myslím, že poprvé, kdy jsem zmínila, že bych chtěla být spisovatelkou, bylo, když jsem měla asi pět – ale jak jsem řekla, taky jsem se chtěla stát milionem dalších věcí! Vždycky mě bavilo říkat příběhy a na chvíli jsem tuto možnost objevila v hraní. Ale až na střední škole jsem začala uvažovat nad spisovatelskou kariérou v proveditelné volbě povolání. Studovala jsem v zahraničí a vyrovnávala se s osobními problémy, a jediný způsob, jakým jsem se mohla vyrovnat se smutkem, který jsem zažívala, bylo právě skrz psaní. To bylo ve chvíli, kdy jsem si pomyslela: „Hej, tohle je to, co potřebuji ve svém životě dělat.“

***

Do you have your favorite writer and book?
So many! :D But my all time favorite series is Harry Potter, and J.K. Rowling is my idol.

Máš nějakého oblíbeného autora a knihu?
Mnoho! :D Ale mou nejoblíbenější ze všech sérií je Harry Potter a J. K. Rowlingová je můj idol.

***

Do you listen to music while you’re writing? Do you have your own playlist for Losing it?
I do listen to music when I’m writing, but strangely enough, Losing It is the only book I DIDN’T have a specific playlist for! I was writing it before I had Spotify, so I just would have my iTunes on shuffle in the background.

Posloucháš ráda hudbu, když píšeš? Máš svůj vastní playlist pro Losing it?
Poslouchám, ale Losing it je kupodivu jedinou knihou, pro kterou nemám specifický playlist! Psala jsem ji předtím, než jsem měla Spotify, takže jsem měla jen na pozadí zapnutý iTunes.

***

What inspires you when you create characters for a book? Are they based on someone you know?
I get inspiration from literally all over the place. People I know, music I hear, random things I see on the street - anything and everything! Bliss is actually a combination of myself and a good friend from college, so I just drew on our personalities to create her. Several other characters have been inspired by friends and family as well, and I like to think there’s a little bit of myself in all of my characters, too.

Co tě inspiruje, když tvoříš nové postavy pro knihu? Jsou založené na někom, koho znáš?
Inspiruji se doslova úplně vším. Lidmi, které znám, hudbou, kterou slyším, náhodnými věcmi, které zahlédnu na ulici – čímkoliv a vším! Bliss je vlastně kombinací mě a mé dobré kamarádky z vysoké školy, takže jsem čerpala z našich osobností, abych ji vytvořila. Několik dalších postav bylo taky inspirováno přáteli a rodinou, a ráda si taky myslím, že je v každé z mých postav část ze mě samotné.

***
  
What was your first idea, impulse, before you’ve started writing Losing it? Where did the idea of story like this come from?
Honestly, I just wanted to have fun. I was a couple years out of college, and I missed my friends. I missed the easy, fun college life. And I wanted to write about what college had been like for me… not angsty or troubled, but fun and silly and full of laughter. So, that’s what I did. And I got lucky that other people enjoyed reading it as much as I enjoyed writing it.

Jaký byl tvůj první nápad, impuls, předtím, než jsi začala psát Losing it? Kde se takový nápad na příběh vzal?
Upřímně, jen jsem se chtěla bavit. Pár let jsem byla z vysoké a chyběli mi přátelé. Chyběl mi ten jednoduchý a zábavný vysokoškolský život. A chtěla jsem psát o tom, jaká byla vysoká škola pro mě… ne úzkostná nebo problémová, ale zábavná a hloupá a plná smíchu. Takže to je to, co jsem napsala. A poštěstilo se mi, že si ostatní lidé čtení příběhu užívali natolik, jako já si užívala jeho psaní.   

***

Which scene of Losing it do you like the most?
Oh goodness. So many of those scenes are close to my heart. The first one that comes to mind is, of course, “STOP! CATS!” ;) I’m also a huge fan of the scene where Bliss’ friend Rusty plays an accordion after a night out at the bar….that’s based on a true story from my senior year of college. :)

Kterou scénu z Losing it máš nejraději?
Ó bože. Mnoho z těch scén jsou mé srdcové. První, která mě v tuto chvíli napadla je samozřejmě: „Přestaň! Kočky!“ ;) Také jsem obří fanynkou scény kde Blissin kamarád Rusty hraje na akordeon po noci strávené v baru… Toto je založené na pravdivém příběhu v mém závěrečném ročníku na vysoké. J

***

Could you tell us something about your other series - Rusk University?
Sure! The Rusk University series is a New Adult Contemporary Romance series, bursting with the Texas flavor, edge, and steamy romance of Friday Night Lights. It follows the people on and around the Rusk University football team. The first book, All Lined Up, is about Dallas Cole, a coach’s daughter who hates football but falls for the team’s quarterback, Carson. Book two, All Broke Down, is about Silas Moore (the Rusk University football team’s resident bad boy) and Dylan, the quintessential “good girl.” They can be read separately or all together. I’m not sure when international publishing rights will go through, but I’ll be sure to let you know!

                  Mohla bys nám prozradit něco o své další sérii – Rusk University?
Samozřejmě! The Rusk University je romantická série New Ault Contemporaray překypující Texaskou chutí, hranou a zamlženou romancí Friday Night Lights. Následuje lidi ve fotbalovém týmu univerzity a v jejím okolí. Kniha první – All Lined Up – je o Dallas Coleové, trenérově dceři, která nesnáší fotbal, ale zamiluje se do quaterbacka z týmu, Carsona. Druhá kniha, All Broke Down, je o Silasi Moorovi(univerzitním forbalovém bad boyi) a Dylan, typické „hodné holce“. Oba díly se mohou číst zvlášť nebo po sobě. Nevím, kdy se na trh dostanou mezinárodní vydavatelská práva, ale určitě vám dám vědět!  

***

What are you working on now?
I just finished preliminary edits on All Played Out, which is Book 3 in the Rusk University series and comes out in Spring 2015. I also have a new series in about a month! It’s called The Muse Series, and the first book, Inspire, comes out on December 15! It’s New Adult Paranormal, which is a little bit different from what I’ve been writing, and I’m SO excited to share it with everyone.

Na čem právě teď pracuješ?
Právě jsem dokončila první úpravy All Played Out, což je třetí kniha The Rusk University a vyjde na jaře 2015. Také mi do měsíce vyjde nová série! Jmenuje se The Muse Series a první kniha se jmenuje Inspire, vychází 15. 12.! Je to New Adult s paranormálními prvky, takže něco, co je odlišné od toho, co jsem doposud psala a jsem MOC nadšená, že to se všemi můžu sdílet.

***

Would you like to say something to your Czech readers?
Thank you guys so much for reading! I visited Prague when I was in school and loved everything about it, and I hope to be able to visit again some day! I hope you all enjoy Losing It. <3

Chtěla bys něco vzkázat českým čtenářům?
Velké díky, za přečtení! Když jsem byla na škole, navštívila jsem Prahu a zbožňovala vše okolo ní a doufám, že ji zase budu moct jednou navštívit! Doufám, že se vám všem bude Losing it líbit! <3

***

Snad se vám rozhovor s Corou líbil! Já sama z něj mám velkou radost a moc jsem jí za její ochotu vděčná!

THANK YOU SO MUCH, CORA!

Stefanie G.

4 komentáře:

 1. Úžasný rozhovor.. Hezky položené otázky a autorka se zda být velmi milá :) je od ní hezké, že vůbec poskytla odpovědi :)
  www.fantasy-maniak.blog.cz

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Děkuji! Já taky byla překvapená, jak rychle odpověděla :)

   Smazat
 2. To je super, že ti autorka odpověděla :) Krásné otázky a super odpovědi :)
  Rozhovor byl rozhodně dobrý nápad :)

  OdpovědětSmazat