čtvrtek 31. července 2014

Léto s nakladatelstvím Jota - Projekt Čistý - 3. část: "Oficiální playlist od Julianny Baggott"


Původně jsem měla v plánu, že se s vámi podělím o obálky Čistého ve světě, tak jako tomu bylo u Easy?, ale k tomu se nejspíš dostanu později :) Jelikož jsem narazila na různou směsici playlistů, ať už od čtenářů či jiných fiktivních, rozhodla jsem se udělat hlubší průzkum, a řeknu vám, že najít oficiální playlist od Julianny nebyl zrovna snadný boj. Nakonec jsem ho našla na Good Books & Good Wine a vy si jej tak můžete poslechnout! Sama jsem jej pro vás připravila na Youtube i na Spotify. Spotify je pro mě o něco málo lepší, na Youtube nikdy nevíte, jestli vám píseň z playlistu nezmizí :) Takže užívejte a poslouchejte! 

Stefanie G.

středa 30. července 2014

Léto s nakladatelstvím Jota - Projekt Easy? - 4. část: "Easy? ve světě"


Už jste se dozvěděli, o čem Easy? je, dozvěděli jste se i něco málo o Tammaře Webber, teď je čas, aby jste se pokochali obálkami v jiných zemích! Moc ráda se dozvím, která obálka vás zaujala nejvíc! Já osobně dávám přednost té naší. I když i ta italská verze je taky moc pěkná. :)

1. ORIGINÁLNÍ OBÁLKA USA - pevný přebal

2. ORIGINÁLNÍ OBÁLKA USA - paperback

3. BRITSKÁ VERZE

4. ŠPANĚLSKÁ VERZE

5. ITALSKÁ VERZE

6. CHORVATSKÁ VERZE

7. ŘECKÁ VERZE

8. NĚMECKÁ VERZE

9. HOLANDSKÁ VERZE

10. ČESKÁ VERZE


Tak co myslíte? Která je nejhezčí? A která je nejhorší? :)

Stefanie G.

pátek 25. července 2014

Léto s nakladatelstvím Jota - Projekt Easy? - 3. část: "Tammara Webber"


Jak jsem slíbila, dnes jsem si pro vás konečně připravila něco málo o Tammaře Webber. Především jsem tuto část projektu musela posunout kvůli čekání na odpověď a věřte mi, stála za to! Doufám, že i vám se minirozhovor bude líbit! Já jsem jím nadšená! Když jsem jej četla poprvé, podruhé, i když jsem jej pro vás překládala, běhal mi občas mráz po zádech. Sami budete vědět proč...


Tammara Webber

Tammařinou první zálibou a láskou bylo čtení a krátce na to, se k němu připojilo i psaní. Sama říká, že jejím první příběh z dětství byl o ztraceném medvídkovi. Na střední škole psala smutnou romantickou poezii a v devatenácti sepsala svůj první román, kde provedla řádný výzkum Vikingů – ten ale bohužel omylem skončil ve chřtánech skartovačky, když byla v práci.
Než se stala spisovatelkou, pracovala jako studijní poradkyně, lektorka ekonomie, vedoucí pracovnice planetária, slečna v call centru na radiologii a taky jako nejsvětlejší osoba, která kdy pracovala v soláriu.
Je beznadějná romantička, která miluje romány se šťastným koncem, protože ve skutečném životě tolik šťastných konců není.
Vdala se za svého přítele ze střední školy, Paula a je matkou tří dospělých dětí a čtyř dětinských koček. V současné době bydlí v Texasu a pracuje na nové knize. 
[Zadní obálka knihy, Amazon, rozhovor s Tam v interview i komunikace na Twitteru]


Which five things describe you the most?
I’m a mother. I believe in true love. I’m very shy. I’m an animal lover. I (unintentionally, I swear!) kill plants.

Kterých pět věcí tě nejvíce charakterizuje?
Jsem matka. Věřím v opravdovou lásku. Jsem hodně plachá. Jsem milovnicí zvířat. Vraždím (neúmyslně, přísahám!) rostliny.

***

How old were you when you wrote your first story? What was it about?
I was seven or eight. The story was about a stuffed (toy) bear who had a rather self-absorbed doll for a best friend.

Kolik ti bylo, když jsi napsala svůj první příběh? O čem byl?
Bylo mi sedm nebo osm. Příběh byl o plyšovém medvědovi, který měl za nejlepší kamarádku poměrně egocentrickou panenku.

***

Do you listen to music while you’re writing? Do you have your own playlists for Easy and Breakable?
I do. I’ve made playlists for all six of my books – they can all be found on my youtube channel. Each track corresponds to a chapter of the book.

Posloucháš hudbu, když píšeš? Máš své vlastní playlisty pro Easy a Breakable?
Mám. Vytvořila jsem je pro všech šest mých knih – všechny můžete najít na mém Youtube channelu (K tomu se dostaneme v další části projektu!). Každá píseň odpovídá kapitole z knihy.

*** 

What inspires you when you create new characters for a book? Are they based on someone you know?
My characters are products of my imagination. None are “me” or based on people I know, though I sometimes borrow a personality quirk, a physical or emotional characteristic, or bits of backstory of people I know or observe – something all writers do, I think.

Co tě inspiruje při tvorbě nových postav do knihy? Jsou založené na někom, koho znáš?
Mé postavy jsou produkty mé fantazie. Žádná není „mnou“ nebo založená na lidech, které znám, i když si občas půjčím osobnostní vtip (zvláštní, vtipná zvyklost), fyzickou či emocionální charakteristiku, nebo kousky z příběhů lidí, které znám nebo pozoruji – myslím, že to dělají všichni spisovatelé. (- Asi ano, také to dělám. :) )


What was your first idea, impulse, before you’ve started writing Easy? Where did the idea of story like this come from?
I was raped by a classmate – someone I’d considered a friend – in my early twenties. I felt so stupid for trusting that guy that I took all the blame on myself. I didn’t report it, and I didn’t tell anyone what had happened until twelve years later, when I told my best friend. She helped me see that what happened to me wasn’t my fault. Easy was born several years later, when Jacqueline began to tell me her story.

Jaký byl tvůj první nápad, impuls, předtím, než jsi začala psát Easy? Kde nápad jako takový vznikl?
Byla jsem znásilněna spolužákem – někým, koho jsem považovala za přítele – v mých raných dvaceti. Cítila jsem se hloupě, že jsem tomu klukovi věřila, že jsem všechnu vinu vzala na sebe. Nenahlásila jsem to a nikomu jsem neřekla, co se stalo. Až po dvaceti letech jsem se svěřila své nejlepší kamarádce. Pomohla mi, abych si uvědomila, že to co se stalo, nebyla moje chyba. Easy se zrodilo několik let poté, když mi Jacqueline začala vyprávět svůj příběh.

***

Did you know from the beginning that there will be also a Lucas story?
No. Lucas didn’t really “speak” to me when I wrote Easy. Easy was Jacqueline’s story. I didn’t hear from Lucas until about a year after I published Easy.

Věděla jsi už od začátku, že bude i Lucasův příběh?
Ne. Lucas ke mně niky „nepromlouval“, když jsem psala Easy. Easy byl Jacquelinin příběh. Lucase jsem „uslyšela“ asi až rok poté, co jsem Easy vydala.

*** 

Which one of these two books do you like more – Easy or Breakable?
They’re such different books, and yet so intertwined. I love Landon’s story. He was, in my opinion, the one who was “saved,” and I think Breakable helped make that more obvious for readers. I got a lot of satisfaction from telling his heartbreaking backstory and his side of their love story. That said, I believe Easy will always be the most important thing I’ll ever write.

Kterou z těchto dvou knih máš raději – Easy nebo Breakable?
Jsou to tak rozdílné knihy, a přece tak propletené. Miluju Landonův příběh. Podle mě to byl on, kdo byl „zachráněn“, a myslím si, že Breakable pomohlo k tomu, aby to pro čtenáře bylo více zřejmé. Dostalo se mi hodně spokojenosti z vyprávění jeho srdcervoucího backstory (příběhu z minulosti) a jeho pohledu na jejich lovestory. To znamená, že věřím, že Easy bude vždy tou nejdůležitější věcí, kterou jsem kdy napíšu.


Could you tell us something about your other series – Between the Lines?
The BTL series has five main characters – two guys and three girls. Four of them are young Hollywood film actors. My son was a junior at New York University’s Tisch School of the Arts when I began writing the first book. (He’s now an actor living in LA.) Celebrities are more closely scrutinized than ever now, thanks to social media, and the general public feels the right to have a say about everything from their career choices to their relationships and choice of friends. The story began coming to me when I wondered how my son would handle complete strangers getting so involved in his life at such a young age.

Mohla bys nám prozradit něco málo o tvé další sérii – Mezi řádky?
Mezi řádky má pět hlavních postav – dva chlapce a tři dívky. Čtyři z nich jsou mladí Hollywoodští herci. Můj syn byl v prváku na New York University’s Tisch School of the Arts, když jsem tuto sérii začala psát. (Teď je z něj herec žijící v LA.) Celebrity jsou teď pod větším drobnohledem než kdy dřív, díky médiím a široké veřejnosti, která si myslí, že má právo vyjádřit svůj názor na vše - od jejich výběru kariéry až po jejich vztahy a výběr přátel. Příběh ke mně začal přicházet, když jsem přemýšlela, jak můj syn zvládne ty naprosté cizince, co se budou stále zapojovat do jeho života v takovém mladém věku.

***

Do you have your favorite writer and book?
By the time you’re my age, you’ve fallen in love with many books and authors! :) If I have to choose a favorite, I’d say Jane Austen. I discovered her books in my late twenties and quickly devoured everything she wrote, but Pride and Prejudice blew me away. To me, it’s the original perfect HEA romance novel.

Máš nějakého oblíbeného autora a knihu?
Když jste v mém věku, tak už jste se zamilovali do mnoha knih a autorů. :) Pokud bych si měla vybrat favorita, řekla bych Jane Austen. Objevila jsem její knihy ve svých raných dvaceti a rychle hltala vše, co napsala, ale Pýcha a předsudek mě dostal nejvíc. Pro mě je to originální a dokonalý romantický příběh s happyendem. 
(HEA = Happily Ever After = "A žili šťastně až navěky." – pozn. překladu)

***

Would you like to say something to your Czech readers?
Just a ginormous thank you. I’ll forever be astounded that something I wrote found its way around the world to be translated and read by people who may live lives quite unlike anything I’ve experienced, but who are still touched by the story I created. All I can think to say is thank you for reading. Thank you for letting Jacqueline and Lucas tell you their stories, and thank you for letting me tell you mine.

Chtěla bys něco vzkázat svým českým čtenářům?
Jen obrovské díky. Navždy budu ohromena, že něco, co jsem napsala, si našlo cestu okolo celého světa, aby to bylo přeloženo a čteno lidmi, kteří nejspíš žijí životy, jaké si neumím představit, ale kteří jsou stále dojati příběhem, který jsem vytvořila. Jediné, co mohu říci je, že vám za čtení děkuji. Děkuji, že jste nechali Jacqueline a Lucase, aby vám pověděli své příběhy, a děkuji, že jste mě nechali říct vám ten svůj.

***

Překlad je občas hodně volný, protože jsem nevěděla, jak co nejblíž odpověď připodobnit českým výrazům a slovním spojením. Snad se vám dnešní článek líbil. Snažila jsem se, abyste si jej mohli přečíst všichni - angličtináři i neangličtináři.
  
Stefanie G.

My special thanks belongs to Tammara Webber for this interview! ♥ You are simply amazing!

Snad nemusím připomínat, že pokud byste chtěli použít ikonku Author Interview nebo nějakou část rozhovoru, abyste mě uvedli jako zdroj. Děkuji!

Léto s nakladatelstvím Jota - Projekt Čistý - 2. část: "Julianna Baggott"


Původně jsem měla v plánu připravit nějaké ty názory na Čistého z Goodreads od jiných známých autorů, tak jako u Easy?. Bohužel jsem nebyla schopná najít něco přívětivého, takže jsem se rozhodla přejít přímo k představení autorky. Kdybyste si přece jen chtěli přečíst doporučení dalších čtenářů, můžete ZDE. Pokud byste něčemu nerozuměli, ráda vám to přeložím. :)


Julianna Baggott (*1969)

Julianna Baggott je známá také pod pseudonymem Bridget Asher nebo N. E. Bode. Vydala již sedmnáct knih – romány pro dospělé, pro mládež i sbírky poezie. Čistý je její první dystopie a jeho filmová práva byla prodána společnosti FOX 2000.
Julianně bylo dvacet dva, když začala vydávat první krátké povídky a její první novela se prodala již v jejích dvaceti. Poté, co obdržela titul M.F.A. na univezite v Severní Karolíně, vydala svůj první román Girl Talk, ten se stal národním bestsellerem.
V současné době je docentkou na Floridské státní univerzitě na katedře tvůrčího psaní. Také je zakladatelkou neziskové organizace Kids in Need – Books in Deed. S manželem Davidem Scottem vychovávají čtyři děti.  
[Zadní obálka knihy, oficiální stránky autorky]Tentokrát to nebude bohužel můj vlastní interview, ale budu čerpat ze serverů Identity Theory a I am a reader snad se vám i tak bude rozhovor líbit.


Please tell us in one sentence only, why we should read your book. 
What if I tell you why you should read PURE and you start in and it’s the book for you and the world starts disappearing around you (just at the edges) and you’re so engrossed you ignore a tornado warning or something, and your whole house is ripped from the ground with you (and my book) in it? The question is too freighted with possibilities.

Prosím, řekni nám jen v jedné větě, proč bychom si měli tvoji knihu přečíst?
Co kdybych vám řekla, proč byste si měli Čistého přečíst a vy začnete a je to pro vás ta pravá kniha a svět okolo vás vám začne mizet (jen na okrajích) a jste do čtení tak zabráni, že ignorujete varování tornáda nebo něčeho jiného, a celý váš dům je vytržen ze země i s vámi (a mojí knihou)? Ta otázka je přeplněná různými možnostmi.

***

What inspired you to want to become a writer? 
I think I was listening. The thing you love has a way of claiming you, if you’re listening.

Co tě inspirovalo k tomu, že ses chtěla stát spisovatelkou?
Myslím, že jsem poslouchala. Věci, které milujete mají způsob jak si vás najít, když posloucháte. 

***

What was your favorite book when you were a child/teen? 
At 17, I read One Hundred Years of Solitude and it changed me.

Jaká byla tvá nejoblíbenější kniha, když jsi byla dítě/teenager?
V sedmnácti jsem četla Sto roků samoty (Gabriel García Márquez - pozn.překladu) a to mě změnilo.

***

Is there a song you could list as the theme song for your book or any of your characters? 
There’s a song embedded into PURE. Pressia thinks it’s a lullabye but it’s actually a rock song. I won’t tell you which one — but it’s in there.

Je tu nějaká píseň, kterou bys mohla jmenovat jako hlavní pro svoji knihu nebo své postavy?
V Čistém jedna taková píseň je. Perssia si myslí, že je to ukolébavka, ale je to vlastně rocková píseň. Neřeknu vám která - ale je v knize. 

***

What is the best sentence you’ve ever written? 
Oh, it’s like picking my favorite child. I have four kids and thousands and thousands of sentences. Can’t do it. The other sentences will get pissed. Revolt. Madness will ensue. 

Jaká je nejlepší věta, kterou jsi kdy napsala?
Oh, to je jak vybírat si mezi dětmi to nejoblíbenější. Mám čtyři děti a tisíce a tisíce vět. To udělat nemůžu. Ostatní věty by se naštvaly. Vzbouřily by se. Následovalo by peklo.

***

Do you ever listen to music when you write? If so what’s on your ideal playlist? 
I listen to it before I write, but not during. For Pure, I listened to How Soon is Now by The Smiths. (And Thunder Road makes a cameo in the book. Hinted at.) 

Posloucháš někdy při psaní hudbu? Jestli ano, jaký je tvůj ideální playlist?
Poslouchám ji předtím, než začnu psát, ale ne při psaní. Před Čistým jsem poslouchala How Soon is Now od The Smiths. (A Thunder Roas je takovou hlavní písní. Naznačila jsem to.)

***

What is one of your vices? 
Dark chocolate (with sea salt). 

Jaké je tvůj zlozvyk?
Tmavá čokoláda (s mořskou solí).

***

What is one of your prejudices? 
Hummers. I judge Hummer drivers. 

Jaké jsou tvé předsudky?
Hummery. Odsuzuji řidiče Hummerů.

***

Favorite word? 
Cowlick. (*tuft of hair which grows in a different direction from the rest of the hair )

Oblíbené slovo?
Cowlick. ( = vlk, vlasy které rostou na opačnou stranu než ostatní)


***

Překlad je jako vždy volnější. 
Stefanie G.

čtvrtek 24. července 2014

Cylin Busby - Blink Once

"While you were playing Sleeping Beauty, I had this idea," Olivia went on, and from the smirk on her face, I was little concerned. "You know, when we were trying to talk last night, it was really hard to, uhm, communicate? And then I know you had a bad dream - wait, was it about the room? Oh my God, did you see a ghost or something?" I blinked no and she was noticeably disappointed. "Well, I'm sorry if talking to you before bed made you have a bad dream or something," she daid dismissively, like she wasn't sorry at all.
- Blink Once

Nakladatelství CooBoo už dlouho slibuje vydání knihy Blink Once. Teprve teď se do něj pořádně pustili a jeho vydání nás čeká v září. Já to bohužel nevydržela a začala jsem číst knihu v angličtině. Řeknu vám, že tak skvělou knihu jsem už dlouho nečetla…

Název: Blink Once
Původní název: The Girl in Room 203
Série: -
Autor: Cylin Busby
Díl v pořadí: -
Nakladatelství: Bloomsbury
Vydání v ČR: chystá se - CooBoo
Počet stran: 288
Rok a měsíc vydání: 2012/09
Klíčová slova: romantika, nemocnice, nehody, kóma
Přibližný doporučený věk: 16+
GOODREADS


West is a high school senior who has everything going for him until an accident leaves him paralyzed. Strapped down in his hospital bed, slipping in and out of consciousness, West is terrified and alone. Until he meets Olivia.
She's the girl next door-sort of. A patient in the room next to his, only Olivia can tell what West is thinking, and only Olivia seems to know that the terrible dreams he's been having are not just a result of his medication. Yet as West comes to rely on Olivia-to love her, even-certain questions pull at him: Why has Olivia been in the hospital for so long? And what does it mean that she is at the center of his nightmares? But the biggest question of all comes when West begins to recover and learns that the mysterious girl he's fallen in love with has a secret he could never have seen coming.

***

West je středoškolák, kterému vše vychází, až do té doby, dokud ho ošklivá nehoda zanechá paralyzovaného. Připoután na svém nemocničním lůžku, stále se probouzející a upadající do bezvědomí je West vyděšený a sám. Dokud nepotká Olivii.
Je tak trochu holkou odvedle. Pacient v pokoji, který je hned vedle jeho. Jen Olivia dokáže doopravdy říct, co si West myslí a zdá se, že jen Olivia ví, že ty hrůzné sny, co se mu zdávají nejsou jen výsledkem jeho léčby. Přesto že West na Olivii spoléhá – zamiluje se do ní, na něj stále vyskakují určité otázky: Proč je Olivia v nemocnici tak dlouho? A co znamená to, že je hlavní aktérkou v jeho nočních můrách? Ale největší otázka ze všech přichází, když se West začne uzdravovat a zjistí, že ta záhadná dívka, do které se zamiloval, má tajemství, které by nikdy nečekal. 


Cylin Busby ráda říká, že pochází z Maine, ale ve skutečnosti žila v Connecticutu, Massachusetts, Tennessee, Maine, New Yorku a v Californii. Oba rodiče se ale narodili v Maine a ona zde chodila na vysokou školu, považuje ho za svůj rodný stát. Také je schopná mluvit jejich přízvukem. Pracovala jako editorka dětských knih v Random House, HarperCollins a Simon&Schuster. Také byla hlavní redaktorkou časopisu Teen. V současné době žije v Los Angeles se svou rodinou.


Neuvěřitelný příběh plný emocí
Kóma je v medicíně stále nedostatečně prozkoumaná část lidské mysli. Doktoři pořádně nevědí, co se s dotyčným děje, jestli doopravdy vnímá okolí, či nikoliv. Cylin Busby se pustila po cestě fikce spojené s tímto tématem. 
Hlavním hrdinou je West, kluk, který se probudí jednoho dne v nemocnici a zjistí, že nemůže mluvit, nemůže se hýbat. Z krku mu do plic vede jakási hadička a okolo něj pípají různé přístroje. Nevzpomíná si, proč je připoutaný k posteli, a co se mu vlastně stalo. Všichni na něj mluví, jakoby se vlastně vůbec nic nedělo, i když se přece právě probral. Neví, jak dlouho už leží na nemocničním lůžku ani proč je v takovém stavu.
Když se však objeví sestra, aby otočila jeho postel na bok, je to poprvé, co zaregistruje, že i ve vedlejším pokoji někdo je. Zaslechne nějakou Francouzku hovořící na svoji dceru angličtinou s těžkým přízvukem. Tak se dozví o Olivii, která se následně a nečekaně objeví v jeho pokoji. Řekne mu, co se mu stalo, co s ním děje, proč nemůže mluvit a proč nic necítí.
Tak začíná neuvěřitelný příběh plný přátelství, lásky a nečekaných zvratů. To Olivia přijde na komunikaci, kterou West bez problému zvládá – „Pokud ano, mrkni jednou, pokud ne, mrkni dvakrát.“ ("Blink once." – mrkni jednou.) Oba se začínají sbližovat a West si uvědomuje, že k ní pomalu ale jistě začíná cítit něco víc než jen přátelství.
Když to vypadá, že se začíná zotavovat – doktoři mu dovolí i projížďku v kolečkovém křesle za doprovodu jeho matky a rehabilitační sestry, jeho matka začíná uvažovat o experimentální operaci, která by jej měla naplno uzdravit. V tu chvíli se mezi ním a Olivií něco změní.
Pak jsou tu ty děsivé sny o násilníkovi, který na ulici zbil do krve nějakou dívku, o chlapci s popálenou tváří a o malé zakrvácené holčičce. Ty sny Westa děsí a jen Olivia je schopná je s ním probrat a je ochotná přijít na to, co znamenají.
Kniha je neuvěřitelná od začátku do konce. Děj je psaný z pohledu Westa, jak se dívá na okolní svět, jak k němu všichni mluví, ale on jim nemůže odpovědět. Jak je bezmocný a zlomený, protože jeho přítelkyně se s ním chce rozejít, ale jak je na druhou stranu i zmatený Oliviinou přítomností, a jak po ní začíná toužit víc a víc.
Když se pak přehoupnete přes polovinu, je kniha emotivnější. Musím se přiznat, že jsem u ní alespoň dvakrát uronila slzu. Jinak to prostě nešlo…

Postavy, které příběh zpestří
Kromě Westa a Olivie se samozřejmě setkáte i s jinými postavami. Především s Westovou matkou, která ho chodí každý den navštívit, pak s nemocniční sestrou Norris , která se o něj stará přes noc, či s jeho nejlepším kamarádem Mikem. Nechybí ani již výše zmíněná přítelkyně Allie. Mimo tyto nejbližší je tu ještě Oliviina matka, na kterou je její dcera neuvěřitelně podobná.

"Here's why I'm asking." Mike looked down for a moment. "Because your mom told me you wanted me to tell Ollie Hudson you were okay. And so, I did it, but man, really? Since when? Forgive me, bro, but that chick is nasty. She's got a mustache. I heard she has the herp, down there." He pointed to his crotch.
I realized he thought I had meant Olivia from our school.
I put my fingers over the bandage. "Not her." 
- Blink Once

Angličtina
Musím říct, že mě angličtina mile překvapila. Byla čtivá a nenáročná. Rychle jsem se vžila do děje i přes občasné medicínské výrazy. Občas jsem si nějaké to slovíčko vyhledat musela, ale nebyla to žádná katastrofa. Abych byla upřímná, v angličtině vyznělo vše tak dokonale, že se celkem bojím, aby celý ten příběh český překlad nezkazil… Jsem na to moc zvědavá.

Postřehy, pocity a doporučení
Opravdu jsem z této knihy nadšená, tak trochu emočně vyčerpaná, ale nadšená. Rozhodně bych nečekala, že se mě příběh tolik dotkne. Chtěla jsem ho začít číst už dříve, ale stále na něj nebyl čas. Teď jsem si potřebovala oddychnout od všech těch recenzních výtisků, tak jsem se vrhla právě na Blink Once. Nemohla jsem se dočkat knižního vydání tady u nás od nakladatelství CooBoo. Stále jsem u nich vyzvídala, kdy bude kniha vydaná, ale neodpovídali. Až teď jsem se v článku dozvěděla, že vydání plánují na září. To pro mě byla stále dlouhá doba. Než jsem začala číst, rozhodovala jsem se mezi mnoha dalšími knihami – The DUFF, All The Boys I’ve Loved Before, Breaking Beautiful a další. Blink Once vyhrálo.
Obálka knihy byla první, co mě zaujalo. Okamžitě jsem si vzpomněla na český přebal Chvíle před koncem. A abych řekla pravdu, tyto dva příběhy od sebe tak daleko nemají. Nemyslím obsahově. Spíš tak nějak pocitově. A doufám, že přebal Blink Once bude stejně tak originální jako právě Chvíle před koncem, a že se nebude tolik lišit od originálu. Klidně by mohla zůstat stejná. Anebo podobná třeba německé verzi obálky, ta je také naprosto úžasná. (vlevo na obrázku)
Pokud se ptáte, jestli mi příběh připomněl nějaké jiné knihy než Chvíli před koncem, tak odpověď je ano. Jako další můžu zmínit Jestli zůstanu. Tam máte také tak nějak podobný námět o dívce v kómatu, ale tady je příběh vylíčen trochu jinak. Wes je prakticky „jen“ paralyzovaný, i když to taky není úplně správné vysvětlení, na to přijdete, až knihu budete číst. Pak jsou tu kromě těchto dvou i další knihy, ale nebudu vám říkat které, protože se obávám, že by to byl velký spoiler a to opravdu nechci.
Myslím si, že hodně příznivců drama, YA a romantických příběhů tento příběh ocení. Já jsem ho ocenila hodně. Je to originální nápad. Ještě nikdy jsem nenarazila na příběh, kde by byl hlavní hrdina připoutaný na nemocničním lůžku neschopný cokoliv říct a udělat a přitom vše do posledního puntíku vnímal. Je to děsivé.
Westa jsem si hned oblíbila, byl milý sympatický, i když jeho verze před nehodou byla možná trochu namyšlená. Olivia byla dokonale praštěná. S ničím si nebrala ohledy a všechno řekla tak, jak si myslela. O to víc jsem ji oceňovala. Pak tu byl Mike, trhlý nejlepší kamarád a Allie, sobecká a neskutečně otravná přítelkyně. Vážně jsem ji neměla ráda. Nesnášela jsem ji i po Westově operaci. Jen mu mátla hlavu. Nic víc.
A tak se mi prostě stalo, že mě kniha popadla, vtrhla mě do děje a vyplivla mě až na jejím konci naprosto neschopnou cokoliv říct či napsat. Nemohla jsem uvěřit závěru, pro který se Cylin rozhodla, ale svým způsobem dával smysl.
Na závěr bych vás chtěla jen upozornit, že Blink Once není klasická lovestory. Raději byste se měli obrnit proti některým nečekaným informacím a zvratům a připravit se na vše možné. Cylin nás totiž rozhodně nešetří.
Nezbývá mi nic jiného, než vám knihu bez výčitek DOPORUČIT. Už jen pokud máte rádi knihy z nakladatelství CooBoo, protože oni prostě vědí moc dobře, jaký příběh pro vydání vybrat. :) Pokud se vám líbila Chvíle před koncem nebo Jestli zůstanu, Blink Once si zamilujete. Je to prostě příběh o lidském neštěstí, zotavování, víře, poznávání nových přátel a nové lásky, silnější, než by si kdo mohl myslet. A nezapomínejte, že i tento příběh je jen fikce…  

It was crazy. What was going on? Olivia was into me. And I was falling for her. I was in the hospital, paralyzed, and crushing on the most unusual, confusing, beautiful, mysterisous, amazing girl I'd ever met.
-Blink Once 

Playlist
Cylin se mi zatím neozvala, takže nevím, jestli existuje nějaký playlist pro Blink Once, ale jestli ano, budu vás o tom hned informovat. :)
Včera večer mi došla odpověď, takže vám dnes můžu představit dvě písně, které Cylin inspirovaly. První z nich je High & Dry od Radiohead - ta ji inspirovala pro tvorbu postavy Westa, pak je tu píseň od This Mortal Coin - Song To The Siren - ta ji inspirovala pro vytvoření Olivie, stejně jako ještě jedna další píseň od Kate Bush - Morning Fog. Ta bohužel na Youtube není k poslechnutí, ale můžete ji najít na Spotify.com, kam nejspíš budu postupně přesouvat všechny dosud vytvořené playlisty. 
Hodnocení:
5 hvězdičky z pěti

Anglické vydání knihy si můžete koupit například ZDE
Stefanie G.Anotace a obálka: Goodreads
Foto autorky:
O autorce: web autorky
Ostatní obrázky: Goodreads, Womanshealthmag

středa 23. července 2014

Jamie McGuire - Červený vrch (RC)

"Každý, kdo to považoval za nemožné, byl jen ve stadiu popírání. Při té technice, kterou máme k dispozici - jak dlouho se mluví o zombiích? Začalo se s tím, když jsme ještě nebyli na světě. Já to pochopil vloni na podzim, když se den dva mluvilo o útočících lidech, a pak už o tom najednou nebylo slyšet. Je mi jedno, z čeho všeho se dá udělat pěna do koupele... nevěřím, že existuje droga, která by mě dostala do takovýho rauše, abych někomu okousal obličej."
- Skeeter, Červený vrch, str. 72

Po Učiněné a Krásné katastrofě jsem se na Red Hill vážně moc těšila. Nemohla jsem se dočkat, až ho budu mít doma a začtu se do něj. Kniha mě nezklamala a vy si dnes můžete přečíst recenzi na tuto překvapivou knihu. 

JAK SE ZACHOVAT, KDYŽ TEN, PRO KOHO BYSTE POLOŽILI ŽIVOT, VÁM O NĚJ ZAČNE USILOVAT?

Scarlet je rozvedená, pětatřicetiletá matka dvou dcer a pracuje jako rentgenová laborantka. Je pátek odpoledne a má službu v nemocnici, dcery poslala na víkend za otcem. Na příjem přivážejí umírající, ošklivě pokousanou a vyhublou dívku, a její rentgenový snímek prozrazuje to, o čem se v lékařských kruzích s hrůzou již pár dnů hovoří.
Z Evropy se šíří záhadný virus a svět je zachvácen pandemií, která postupuje neuvěřitelně rychle. Projevuje se nesnesitelnou bolestí břicha a bleskovým úbytkem váhy, a pak už je jen smrt. Mrtví však nenacházejí klid, ale mění se v šouravé zombie, a hledají, čím by ukojili svůj neutišitelný hlad. Vábí je lidské maso a lačně se na ně vrhají. Jedinou obranou živých je rychlost a zásah do mozku zombie.
Scarlet se upne k tomu, aby zachránila své dcery za každou cenu. Musí je odvézt na jediné bezpečné místo k přežití, které zná. Na ranč Červený vrch.

Originální název: Red Hill
Série: -
Autor: Jamie McGuire
Díl v pořadí: -
Nakladatelství: Fortuna Libri
Překlad: Jana Pacnerová
Počet stran: 328
Rok a měsíc vydání: 2014/06
Klíčová slova: thriller, zombie, sci-fi/fantasy
Přibližný doporučený věk: 18+
Neoluxor: 299 Kč / online 269 KčJamie McGuire je autorka bestsellerů Učiněná katastrofa, Krásná katastrofa a trilogie Prozřetelnost. Spolu s manželem Jeffem a dětmi žije v těsné blízkosti oklahomského města Enid se třemi psy, šesti koňmi a kocourem jménem Rooster.  [zadní přebal knihy]Po romantice přišla apokalypsa
Jakmile jsem se dozvěděla, že Fortuna Libri bude po Krásné a Učiněné katastrofě vydávat Red Hill, věděla jsem, že ho musím mít. Obě předchozí knihy mě naprosto nadchy a já propadla Jamiinému stylu psaní – i překladu. Pro mě je totiž takový čtivý, lehký, asi tak, jakoby vám někdo přímo před vámi vyprávěl svůj vlastní příběh. A tak tomu bylo i u Červeného vrchu.
Celý příběh začíná trochu zmateně. Sice se začtete do Scarletina prologu a pokračujete v jejím vyprávění i v další kapitole, ale mně zaskočila nečekaná změna vyprávějící postavy. Ze Scarlet byl Nathan a s ním i jiný, naprosto nezávislý příběh. Pak přišla na řadu ještě Miranda.
Každá z těchto postav vám vypráví svoji část toho, jak se vypořádávali s počáteční hrůzou, zmatky a apokalypsou.
Scarlett právě opustila dvě své holčičky a poslala je k otci na víkend. To ještě netušila, co se odehraje a je pevně rozhodnutá je všechny najít a odvést je na ranč svého kolegy doktora Hayese Červený vrch. Jaké překvapení na ni čeká, když u města, kde její bývalý bydlí, jsou záterasy a vojáci střílí po všech, kteří se snaží vniknout dovnitř. Když už se nakonec lesy proplíží k jeho domu, zjistí, že její děvčátka nikde nejsou, nechává jim vzkaz a vydává se na ranč sama.
Pak je tu Nathan, muž, který nemá šťastné manželství a o svoji dceru se chystá prakticky sám. Když v rádiu vyhlásí varování o prvních nakažených, pospíchá do školy, aby si svoji Zoe vyzvedl. V tu chvíli ale lidé začínají panikařit a on má co dělat, aby dojeli domů v pořádku. Tam na něj čeká lísteček, že ho žena opustila. Se Zoe se vydává na dlouhou cestu za manželčiným bratrem Skeeterem. Je to pro něj bezpečné místo, jelikož ty zrůdy, které začaly po jejich ulici pobíhat lze zabít jen tím, že jim prostřelíte, propíchnete hlavu a Skeeter je lovec s hromadou zbraní. Jenže ani tam není takové bezpečí, jak si prve myslel.
Poslední vypravující postavou je Miranda, která je právě na cestě za otcem, dr. Hayesem, se svojí sestrou Ashley a jejím přítelem Cooperem a se svým přítelem Brycem. Mají se sejít na ranči. Cestu jim ale zahradí záterasy a oni jsou nuceni pozměnit svoji trasu. To ještě netuší, že najít benzinku a doplnit palivo bude nadlidský úkol.
Tušíte správně, pokud si myslíte, že se všechny tyto postavy nečekaně sejdou na ranči Červený vrch. Odtud totiž začíná jejich společný boj o přežití a další nečekané zvraty.
Musím říct, že to pro mě byla velká změna, když jsem předtím četla příběh Travise a Abby. Nečekala jsem, že by tato kniha mohla být tak skvělá. Ale pro mě byla. Stále jsem překvapená a nadšená z toho, že Jamie dokáže napsat i jiné příběhy, než jen ty romantické a nemůžu se dočkat Prozřetelnosti! Navíc, velký plus si ode mě vysloužila i za vtipné hlášky a scény!

"Myslíte, že věděl, že tam jsme?" zeptal se Walter a kráčel rychleji než prve.
"Možná nás ucítil?"
"Vás možná, já jsem se sprchoval."
Zasmál jsem se a snažil jsem se udržet se starým pánem krok.
- Nathan a Walter, Červený vrch, str. 154

Pocity a doporučení
Óóó ANO! Jamie to prostě umí! To byly mé myšlenky, když jsem se blížila ke konci. Ze začátku mě kniha sice moc nenadchla. Ani nevím přesně proč. Ale s postupem času si mě získávala víc a víc! Vážně Jamie, klobouk dolů.
Pokud máte strach, že knize bude ze začátku chybět akce, nemějte. Prvních pár kapitol je sice seznamovacích, ale rozhodně není o akci nouze. Vše začne ve chvíli, kdy v nemocnici přijmou pacientku Danu, která byla pokousaná bezdomovcem. Během týdne zhubla devět kilo a následný nález doktorům napovídá, že už jí nebudou schopni pomoci. Když takových případů ale přibude víc, všichni se začínají obávat, že zvěsti z Evropy o oživlých mrtvých jsou pravdivé. A tak tomu i je.
Tak jak jsem zmínila už v předchozí části, hlavní postavy v příběhu jsou tři, ale to neznamená, že se jich tam neobjeví i víc. Jamie si dala opravdu záležet snad na každé z nich. Všichni mají důležitou roli a všichni jsou svým způsobem důležití a na závěr jen koukáte, jak byl příběh propletený. Jak moc se sebou vše souviselo.
I když si třeba říkáte, že příběh o zombie není nic pro vás, myslím si, že zaujme i čtenáře YA a fantasy. Není to typická kniha o romantické lásce, ale rozhodně je o napětí, způsobu přežití, lpění na svých blízkých a má nečekaný konec. Ale ano, zombie, jsou prostě zombie (nebo jak je nazvala Jamie – Šourači a Tupounia vy musíte počítat s tím, že se setkáte s několika děsivými scénami
Z čeho jsem byla hodně překvapená – a tím i varuji ty, kteří by se knihu rozhodli pořídit patnáctiletým potomkům – mimo to, že jsou zde násilné scény a zbraně, lidské nestvůry (ne zombie), které jsou schopny páchat zlo i za apokalypsy, došlo i na lechtivou scénu. A ne takovou tu, kde se vše nakousne a nechá viset ve vzduchu. Tím jsem také zvýšila věk na 18+ (i když to berte spíš jako 17+).
Mimo sexu se dočkáte i milostného trojúhelníku a následně i nečekaných zvratů v celém ději. Připravte se na to, že hodně postav prostě umře.
Červený vrch sice vychvaluji ve velkém, ale přece jen jsem si ke konci uvědomila několik maličkostí. Především to byla ta, že na ranči velká skupina lidí přežívala minimálně čtyři měsíce. Mně nebylo jasné, kde stále brali čistou vodu a hlavně, kde vzali takové velké zásoby jídla. Ano, pro dva lidi by zásoby na takovou dobu vystačily, ale pro skupinu, řekněme, o deseti lidech už asi ne.
Na závěr musím ale knihu se vším všudy DOPORUČIT! Mně osobně nadchla a navnadila na další knihy od této úžasné autorky. Jamie mě jednoduše přesvědčila o tom, že se dokáže vypořádat snad s jakýmkoli tématem. Jsem velmi překvapená polichocená tím, že mě nezklamala. Takže pokud byste si chtěli o prázdninách, nebo i jindy, přečíst něco napínavého, u čeho budete jen zírat s otevřenou pusou a nebudete schopni knihu odložit, ale také se dočkáte trochu té romantiky lásky, doporučuji vám k přečtení právě Červený vrch!

Fan TrailerPlaylist
Jamie má playlist dokonce i pro Red Hill, takže jsem jej pro vás vytvořila podle jejích oficiálních stránek na Youtube. :) Jeden song v playlistu bohužel chybí...
Hodnocení:
4,5 hvězdičky z pěti

Za poskytnutí recenzního výtisku velmi děkuji nakladatelství FORTUNA LIBRI
Knihu si můžete koupit ZDE.


Stefanie G.


Obálka a anotace: Neoluxor a Fortuna Libri