pátek 25. července 2014

Léto s nakladatelstvím Jota - Projekt Easy? - 3. část: "Tammara Webber"


Jak jsem slíbila, dnes jsem si pro vás konečně připravila něco málo o Tammaře Webber. Především jsem tuto část projektu musela posunout kvůli čekání na odpověď a věřte mi, stála za to! Doufám, že i vám se minirozhovor bude líbit! Já jsem jím nadšená! Když jsem jej četla poprvé, podruhé, i když jsem jej pro vás překládala, běhal mi občas mráz po zádech. Sami budete vědět proč...


Tammara Webber

Tammařinou první zálibou a láskou bylo čtení a krátce na to, se k němu připojilo i psaní. Sama říká, že jejím první příběh z dětství byl o ztraceném medvídkovi. Na střední škole psala smutnou romantickou poezii a v devatenácti sepsala svůj první román, kde provedla řádný výzkum Vikingů – ten ale bohužel omylem skončil ve chřtánech skartovačky, když byla v práci.
Než se stala spisovatelkou, pracovala jako studijní poradkyně, lektorka ekonomie, vedoucí pracovnice planetária, slečna v call centru na radiologii a taky jako nejsvětlejší osoba, která kdy pracovala v soláriu.
Je beznadějná romantička, která miluje romány se šťastným koncem, protože ve skutečném životě tolik šťastných konců není.
Vdala se za svého přítele ze střední školy, Paula a je matkou tří dospělých dětí a čtyř dětinských koček. V současné době bydlí v Texasu a pracuje na nové knize. 
[Zadní obálka knihy, Amazon, rozhovor s Tam v interview i komunikace na Twitteru]


Which five things describe you the most?
I’m a mother. I believe in true love. I’m very shy. I’m an animal lover. I (unintentionally, I swear!) kill plants.

Kterých pět věcí tě nejvíce charakterizuje?
Jsem matka. Věřím v opravdovou lásku. Jsem hodně plachá. Jsem milovnicí zvířat. Vraždím (neúmyslně, přísahám!) rostliny.

***

How old were you when you wrote your first story? What was it about?
I was seven or eight. The story was about a stuffed (toy) bear who had a rather self-absorbed doll for a best friend.

Kolik ti bylo, když jsi napsala svůj první příběh? O čem byl?
Bylo mi sedm nebo osm. Příběh byl o plyšovém medvědovi, který měl za nejlepší kamarádku poměrně egocentrickou panenku.

***

Do you listen to music while you’re writing? Do you have your own playlists for Easy and Breakable?
I do. I’ve made playlists for all six of my books – they can all be found on my youtube channel. Each track corresponds to a chapter of the book.

Posloucháš hudbu, když píšeš? Máš své vlastní playlisty pro Easy a Breakable?
Mám. Vytvořila jsem je pro všech šest mých knih – všechny můžete najít na mém Youtube channelu (K tomu se dostaneme v další části projektu!). Každá píseň odpovídá kapitole z knihy.

*** 

What inspires you when you create new characters for a book? Are they based on someone you know?
My characters are products of my imagination. None are “me” or based on people I know, though I sometimes borrow a personality quirk, a physical or emotional characteristic, or bits of backstory of people I know or observe – something all writers do, I think.

Co tě inspiruje při tvorbě nových postav do knihy? Jsou založené na někom, koho znáš?
Mé postavy jsou produkty mé fantazie. Žádná není „mnou“ nebo založená na lidech, které znám, i když si občas půjčím osobnostní vtip (zvláštní, vtipná zvyklost), fyzickou či emocionální charakteristiku, nebo kousky z příběhů lidí, které znám nebo pozoruji – myslím, že to dělají všichni spisovatelé. (- Asi ano, také to dělám. :) )


What was your first idea, impulse, before you’ve started writing Easy? Where did the idea of story like this come from?
I was raped by a classmate – someone I’d considered a friend – in my early twenties. I felt so stupid for trusting that guy that I took all the blame on myself. I didn’t report it, and I didn’t tell anyone what had happened until twelve years later, when I told my best friend. She helped me see that what happened to me wasn’t my fault. Easy was born several years later, when Jacqueline began to tell me her story.

Jaký byl tvůj první nápad, impuls, předtím, než jsi začala psát Easy? Kde nápad jako takový vznikl?
Byla jsem znásilněna spolužákem – někým, koho jsem považovala za přítele – v mých raných dvaceti. Cítila jsem se hloupě, že jsem tomu klukovi věřila, že jsem všechnu vinu vzala na sebe. Nenahlásila jsem to a nikomu jsem neřekla, co se stalo. Až po dvaceti letech jsem se svěřila své nejlepší kamarádce. Pomohla mi, abych si uvědomila, že to co se stalo, nebyla moje chyba. Easy se zrodilo několik let poté, když mi Jacqueline začala vyprávět svůj příběh.

***

Did you know from the beginning that there will be also a Lucas story?
No. Lucas didn’t really “speak” to me when I wrote Easy. Easy was Jacqueline’s story. I didn’t hear from Lucas until about a year after I published Easy.

Věděla jsi už od začátku, že bude i Lucasův příběh?
Ne. Lucas ke mně niky „nepromlouval“, když jsem psala Easy. Easy byl Jacquelinin příběh. Lucase jsem „uslyšela“ asi až rok poté, co jsem Easy vydala.

*** 

Which one of these two books do you like more – Easy or Breakable?
They’re such different books, and yet so intertwined. I love Landon’s story. He was, in my opinion, the one who was “saved,” and I think Breakable helped make that more obvious for readers. I got a lot of satisfaction from telling his heartbreaking backstory and his side of their love story. That said, I believe Easy will always be the most important thing I’ll ever write.

Kterou z těchto dvou knih máš raději – Easy nebo Breakable?
Jsou to tak rozdílné knihy, a přece tak propletené. Miluju Landonův příběh. Podle mě to byl on, kdo byl „zachráněn“, a myslím si, že Breakable pomohlo k tomu, aby to pro čtenáře bylo více zřejmé. Dostalo se mi hodně spokojenosti z vyprávění jeho srdcervoucího backstory (příběhu z minulosti) a jeho pohledu na jejich lovestory. To znamená, že věřím, že Easy bude vždy tou nejdůležitější věcí, kterou jsem kdy napíšu.


Could you tell us something about your other series – Between the Lines?
The BTL series has five main characters – two guys and three girls. Four of them are young Hollywood film actors. My son was a junior at New York University’s Tisch School of the Arts when I began writing the first book. (He’s now an actor living in LA.) Celebrities are more closely scrutinized than ever now, thanks to social media, and the general public feels the right to have a say about everything from their career choices to their relationships and choice of friends. The story began coming to me when I wondered how my son would handle complete strangers getting so involved in his life at such a young age.

Mohla bys nám prozradit něco málo o tvé další sérii – Mezi řádky?
Mezi řádky má pět hlavních postav – dva chlapce a tři dívky. Čtyři z nich jsou mladí Hollywoodští herci. Můj syn byl v prváku na New York University’s Tisch School of the Arts, když jsem tuto sérii začala psát. (Teď je z něj herec žijící v LA.) Celebrity jsou teď pod větším drobnohledem než kdy dřív, díky médiím a široké veřejnosti, která si myslí, že má právo vyjádřit svůj názor na vše - od jejich výběru kariéry až po jejich vztahy a výběr přátel. Příběh ke mně začal přicházet, když jsem přemýšlela, jak můj syn zvládne ty naprosté cizince, co se budou stále zapojovat do jeho života v takovém mladém věku.

***

Do you have your favorite writer and book?
By the time you’re my age, you’ve fallen in love with many books and authors! :) If I have to choose a favorite, I’d say Jane Austen. I discovered her books in my late twenties and quickly devoured everything she wrote, but Pride and Prejudice blew me away. To me, it’s the original perfect HEA romance novel.

Máš nějakého oblíbeného autora a knihu?
Když jste v mém věku, tak už jste se zamilovali do mnoha knih a autorů. :) Pokud bych si měla vybrat favorita, řekla bych Jane Austen. Objevila jsem její knihy ve svých raných dvaceti a rychle hltala vše, co napsala, ale Pýcha a předsudek mě dostal nejvíc. Pro mě je to originální a dokonalý romantický příběh s happyendem. 
(HEA = Happily Ever After = "A žili šťastně až navěky." – pozn. překladu)

***

Would you like to say something to your Czech readers?
Just a ginormous thank you. I’ll forever be astounded that something I wrote found its way around the world to be translated and read by people who may live lives quite unlike anything I’ve experienced, but who are still touched by the story I created. All I can think to say is thank you for reading. Thank you for letting Jacqueline and Lucas tell you their stories, and thank you for letting me tell you mine.

Chtěla bys něco vzkázat svým českým čtenářům?
Jen obrovské díky. Navždy budu ohromena, že něco, co jsem napsala, si našlo cestu okolo celého světa, aby to bylo přeloženo a čteno lidmi, kteří nejspíš žijí životy, jaké si neumím představit, ale kteří jsou stále dojati příběhem, který jsem vytvořila. Jediné, co mohu říci je, že vám za čtení děkuji. Děkuji, že jste nechali Jacqueline a Lucase, aby vám pověděli své příběhy, a děkuji, že jste mě nechali říct vám ten svůj.

***

Překlad je občas hodně volný, protože jsem nevěděla, jak co nejblíž odpověď připodobnit českým výrazům a slovním spojením. Snad se vám dnešní článek líbil. Snažila jsem se, abyste si jej mohli přečíst všichni - angličtináři i neangličtináři.
  
Stefanie G.

My special thanks belongs to Tammara Webber for this interview! ♥ You are simply amazing!

Snad nemusím připomínat, že pokud byste chtěli použít ikonku Author Interview nebo nějakou část rozhovoru, abyste mě uvedli jako zdroj. Děkuji!

2 komentáře: