pátek 26. září 2014

Author Interview - CYLIN BUSBY


Cylin Busby ráda říká, že pochází z Maine, ale ve skutečnosti žila v Connecticutu, Massachusetts, Tennessee, Maine, New Yorku a v Kalifornii. Oba rodiče se ale narodili v Maine a ona zde chodila na vysokou školu, považuje ho za svůj rodný stát. Také je schopná mluvit jejich přízvukem. Pracovala jako editorka dětských knih v Random House, HarperCollins a Simon&Schuster. Také byla hlavní redaktorkou časopisu Teen. V současné době žije v Los Angeles se svou rodinou.Which five things describe you the most?
If I had to list five words that would describe me, they would be: Writer, Mom, Wife, Friend and Introvert.

Kterých pět věcí tě nejvíce vystihuje?
Kdybych měla vybrat pět slov, které by mě vystihly, byly by to: Spisovatelka, Máma, Manželka, Kamarádka a Introvert.

***

As a child, what did you want to do when you grew up?
I wanted to be a teacher for a long time, I actually studied education when I was in college and did some teaching. I still volunteer at local school and libraries, specifically talking about writing and reading education.

                             Když jsi byla malá, čím jsi chtěla být, až vyrosteš?
Dlouho jsem chtěla být učitelkou, vlastně jsem studovala vzdělávání (pedagogiku), když jsem byla na univerzitě a učila jsem. Pořád dobrovolně vyučuji v místní škole a v knihovnách – konkrétně mluvím o vzdělávání v oblasti psaní a čtení.

***

How old were you when you wrote your first story? What was it about?
I read a lot of Judy Blume books when I was growing up and tried to write stories like her novels--they were all pretty terrible and boring though!

                 Kolik ti bylo let, když jsi napsala svůj první příběh? O čem byl?
Hodně jsem četla knihy Judy Blume, když jsem vyrůstala a snažila jsem se psát příběhy jako ty její – byly všechny pěkně příšerné a nudné!

***

When did you first realize you wanted to be a writer?
I worked in book publishing for a long time, as an editor, and also in magazine publishing. One day, I pitched an idea for a book to my boss, who was the publisher at HarperCollins, and she said I should write it myself. I told her that I didn't think I was a writer, but she said "Yes, you are." Her words inspired me.

                Kdy sis poprvé uvědomila, že by ses chtěla stát spisovatelkou?
Pracovala jsem dlouho v knižním nakladatelství jako editorka, a také ve vydavatelství časopisu. Jednou jsem nadhodila nápad na knihu své šéfové, která byla nakladatelkou v HarperCollins, a ona mi řekla, že bych příběh měla napsat sama. Řekla jsem jí, že si nemyslím, že bych byla spisovatelkou, ale ona mi odvětila: „Ano, jsi.“ Její slova mě inspirovala.

***

Do you have your favorite writer and book?
I love Wuthering Heights by Emily Bronte and Rebecca by Daphne DuMaurier--I've read both of them so many times, I've lost count!

Máš nějakého oblíbeného autora a knihu?
Miluji Na větrné hůrce od Emily Bronteové a Rebeku od Daphne DuMaurier – obě jsem četla nesčetněkrát – přestala jsem to počítat!

***

Do you listen to music while you’re writing?
No, I can't listen to music while I'm writing--it's too distracting for me! But I love to listen to music when I'm driving or going on a hike.

                                        Posloucháš ráda hudbu, když píšeš?
Ne, nemůžu poslouchat hudbu, když píšu – je to pro mě až moc rozptylující! Ale ráda ji poslouchám, když řídím nebo jdu na výlet.

***

What inspires you when you create characters for a book? Are they based on someone you know?
My inspiration comes from all sorts of places--but mostly from asking: "What if…?" I always start a book asking the question, "What if this situation happened? How would people feel about it? What would happen next?" and then, before you know it, a story is born.

Co tě inspiruje, když tvoříš nové postavy pro knihu? Jsou založené na někom, koho znáš?
Moje inspirace pochází z různých míst – ale nejvíc z otázek „Co kdyby…?“ Vždy začínám psát knihu s otázkou: „Co kdyby se tato situace stala? Jak by se v lidé cítili? Co by se stalo potom?“, a pak, než se naději, příběh je na světě.

  
What was your first idea, impulse, before you’ve started writing Blink Once?
In the memoir that I co-wrote with my dad, THE YEAR WE DISAPPEARED, he tells the story of his near-death experience and how it felt to be technically “dead” for a few moments. His story started me thinking about what happens when you are not on this Earth, or in your physical body anymore…especially when your body is being kept alive for you. What if you were a teenager, confused about life anyhow, not fully formed as person, and found yourself in that place where Dad was—somewhere between Here and There. And what if you weren’t alone….
This thinking led to the idea for BLINK ONCE. The story of two teenagers who meet in a hospital, and fall in love, their state of awareness fluid—some of what they experience is real, happening in our world, and some of it happens on another plane. A place where only they know, somewhere between life and death, a place that few have seen and returned from. It’s not a place that they can stay forever, and soon a choice will be made. Who will stay, move on to whatever is next, and who will return to the living?

Jaký byl tvůj první nápad, impuls, předtím, než jsi začala psát Jednou ano, dvakrát ne?
V memoárech, které jsem sepsala spolu se svým tátou – THE YEAR WE DISAPPEARED – vypráví táta příběh o své zkušenosti na pokraji smrti, a jaké to bylo cítit se technicky vzato „mrtev“ po nějakou dobu. Jeho příběh mě navnadil, abych začala přemýšlet o tom, co se stane, když už nejste na této Zemi, nebo ve svém fyzickém těle… Především, když je vaše tělo udržováno živé za vás. Co když jste teenager, v každém případě zmatený v
 životě, ještě bez plně zformované osobnosti, a najednou se ocitnete na místě, kde byl můj táta – někde mezi Tady a Tam. A co kdybyste nebyli sami…
Tohle uvažování vedlo k myšlence Jednou ano, dvakrát ne. Příběh o dvou teenagerech, kteří se potkají v nemocnici, zamilují se, stav jejich vědomí je prchavý – něco z toho, co zažívají je opravdové, odehrává se v našem světě, a něco z toho se odehrává úplně jinde. Na místě, o kterém vědí jen oni, někde mezi životem a smrtí, na místě, které vidělo jen málo lidí a ze kterého se jen málo lidí vrátilo. Není to místo, kde by mohli zůstat na vždy, a brzy bude zvoleno. Kdo zůstane a přesune se dál, a kdo se vrátí mezi živé?   

***

Did you make some research on coma?
I did do some research on coma victims, and interviewed patients who had been in a coma and then awoke to see what their experience was like. I also had to do a lot of research on paralysis and treatments for spine injuries to make West's experience seem realistic.

                                           Dělala jsi nějaký výzkum na kóma?
Ano, dělala jsem výzkum na lidech v kómatu a vyptávala jsem se pacientů, kteří v kómatu byli a probudili se, abych věděla, jaké byly jejich zážitky. Také jsem hledala hodně informací ohledně paralýzy a léčby pro páteřní zranění, aby byl Westův příběh více reálný.

***

The first name of the book was The Girl in Room 203, why has it changed?
The publisher felt that the title was too long, and also that it might give too much away…
Although there is a male narrator, West, I've always felt this book was Olivia's story, so the former title really fit well. I also like BLINK ONCE though.

                   První název knihy byl The Girl in Room 203, proč se změnil?
Nakladateli se zdálo, že je název příliš dlouhý a také, že by mohl až příliš prozrazovat…
I když je hlavním vypravěčem chlapec, West, vždy jsem cítila, že je tato kniha Oliviiným příběhem, takže předchozí název se dobře hodil. Ale mám ráda i Blink Once.

***

Could you tell us something about your other books?
I've written all kinds of books, for very young kids to YA. My most famous book is my memoir, called THE YEAR WE DISAPPEARED. It has been translated into a few languages as well (but not Czech, sadly!). It was on the best seller list in the United States and won a few awards here, so it is my best selling book. And I've written a lot of magazine articles and short stories as well.

                       Mohla bys nám prozradit něco o svých dalších knihách?
Napsala jsem mnoho různých knih, pro malé děti až po YA. Má nejslavnější kniha jsou mé memoáry – THE YEAR WE DISAPPEARED. Tato kniha byla přeložena do pár dalších jazyků (ale bohužel ne do češtiny). V USA byla tato kniha na seznamu bestsellerů a vyhrála několik cen, takže je má nejprodávanější. A napsala jsem také hodně článků do časopisů a krátké příběhy.

***

What are you working on now?
I've just finished a middle grade historical novel called THE NINE LIVES OF JACOB TIBBS that will be published by Random House next year, and I'm now working on a YA novel that fans of BLINK ONCE will love! It's called THE STRANGER GAME and it's a thriller about a missing teenage girl who returns to her family after being gone for four years.

                                                 Na čem právě teď pracuješ?
Právě jsem dokončila historickou novelu pro děti ve středním věku (9-11 let), která se jmenuje The Nine Lives of Jacob Tibbs a bude vydaná příští rok u Random House. A v současné době pracuji na knize, kterou budou zbožňovat fanoušci Jednou ano, dvakrát ne! Jmenuje se THE STRANGER GAME a je to thriller o ztracené dívce, která se vrátila k rodině poté, co byla pohřešovaná čtyři roky.

***

Would you like to say something to your Czech readers?
Yes! I'm so happy that my novel was translated into Czech and I'm thrilled to hear from readers there. I'm also curious to know how the book stands up in translation--I wonder if it reads the same way that it does in English, so anyone who has read both versions should feel free to contact me and let me know their thoughts.
Thanks so much for interviewing me, Stefanie! :)

                                  Chtěla bys něco vzkázat českým čtenářům?
Ano! Jsem moc ráda, že má kniha byla přeložená do češtiny a jsem nadšená, že mi píšete (? - hodně volně přeloženo). Jsem také zvědavá, jaká je kniha v překladu – zajímalo by mě, jestli se čte stejně jako v angličtině, takže pokud jste někdo četli obě verze, neváhejte a napište mi a dejte mi vědět vaše pocity. (- Své pocity už jsem Cylin sdělila, vy na ni kontakt můžete najít zde.) 
Moc děkuji za rozhovor Stefanie! :)

***

Musím říct, že jsem se Cylin byla v kontaktu nějakou chvíli před tím, než jsem začala číst Jednou ano, dvakrát ne a je to opravdu úžasný, milý a vstřícný člověk! Jsem moc ráda, že jsem měla tu čest zeptat se na všechny tyto otázky a že mi Cylin ráda odpověděla. Moc jí děkuji!

THANK YOU SO MUCH CYLIN!

Snad se vám rozhovor líbil, a pokud jste Jednou ano,dvakrát ne nebo Blink Once ještě nečetli, doufám, že vás rozhovor alespoň navnadil. Knihu za sebe musím jednoznačně doporučit!

Stefanie G.


3 komentáře:

 1. Krááááásný rozhovor, Stefanie, povedl se Ti.....vydržela jsem ho číst i v angličtině, což je co říct! :D

  OdpovědětSmazat
 2. Naprosto skvělý rozhovor, myslím že autorka je určitě moc příjemná osoba :)Hodně mě zaujala ta část o tom jak si hledala informace o léčbě popáteřních zranění apod.
  Taky se moc těším na její další knihu, The Stranger Game, a určitě si ji přečtu aspoň v angličtině! :))

  OdpovědětSmazat
 3. Úžasný rozhovor! Autorka působí velmi příjemně. Líbilo se mi, jak se opravdu rozpovídala o době před napsáním této knihy. A kniha je jinak opravdu SKVĚLÁ! Hned jsem si ji oblíbila. Jedině doporučuji. :)

  OdpovědětSmazat